Registrovat

Účel ČMAPM

Účelem je působit svojí činností k vytváření prostředí pro komunikaci a výměnu zkušeností mezi podnikatelkami a manažerkami, k vytváření podmínek pro rovzoj osobnosti a tvůrčího potenciálu všech členů/členek při naplňování jejich profesní role.

 

Cíle 

K naplnění svého poslání si ČMAPM vytyčila následující cíle:

 • podporovat začínající podnikatelky vytvářením poradenských center a středisek

 • rozvíjet spolupráci s organizacemi podnikatelek a manažerek působícími v sousedních regionech

 • spolupracovat s dalšími subjekty, sdružujícími podnikatele a manažery v rámci České republiky

 • zapojit se do činnosti mezinárodních organizací žen - podnikatelek a manažerek

 • spolupodílet se na organizaci mezinárodní konference "Žena - tvůrčí osobnost třetího tisíciletí"

 • vytvářet prostředí i organizační podmínky pro oceňování nejlepších podnikatelek a manažerek na úrovni regionů i celé republiky

 • formulovat a prosazovat návrhy legislativních opatření a změn a tím se spolupodílet na vytváření příznivého právního prostředí pro rozvoj podnikatelských aktivit

 

Úkoly

Dílčí úkoly jsou konkretizovány a aktualizovány v nočních plánech a projektech ČMAPM jako celku i v plánech jednotlivých pobočných spolků. Jsou jimi zejména:

 • setkání členů/nek ČMAPM,

 • konference, kolokvia, semináře, diskusní večery a další formy výměny zkušeností mezi členy/kami a dalšími podnikateli/kami a manažery/kami

 • vzdělávací, doplňkové a rekvalifikační kursy a školení pro členy/ky i další zájemce z řad podnikatelů a manažerů v souladu s vydaným živnostenským oprávněním

 • vydávání informačních tiskovin pro interní potřebu ČMAPM a vytváření databanky kontaktů na podnikatelské subjekty mimo ČMAPM

 • vedení seznamu členů/nek v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů a vydávání interního katalogu členek s údaji o jejich podnikatelských aktivitách

 • organizačně – poradenská činnost pro členy/ky i další zájemce v souladu s vydaným živnostenským oprávněním

 • prezentace aktivit ČMAPM i jednotlivých členů/nek v prostředí internetu, vydávání internetových periodik, organizace internetového diskusního fóra